19A_0104.jpg

Four Corners

Photos taken on Agfa Ambi Silette film camera